Tradiční český výrobce
oken a dveří od roku 1994

Jak se připravit na montáž?

Na bezchybně provedené montáži záleží, zda vám budou okna a dveře dlouhodobě dobře sloužit a dosahovat očekávaných tepelně izolačních parametrů. Bez vaší spolupráce se při ní neobejdeme. Přečtěte si, jak montáž probíhá a jak se na ni připravit.

1. Termín

Termín montáže si domluvíme ve smlouvě, tj. s dostatečným předstihem. Upřesnění přesného termínu montáže probíhá telefonicky, většinou v týdenním předstihu. V dohodnutý čas budeme potřebovat zpřístupnit váš byt nebo dům.
 
Doporučujeme, aby tak učinila osoba oprávněná i k převzetí díla (osoba uvedená v uzavřené smlouvě).
 

2. Jak připravit pracoviště?

Podlahy důkladně zakryjte tuhým kartonem, a to v místě montáže i na všech přístupových cestách k nim.

Nábytek a další vybavení interiéru kompletně zakryjte plastikovou fólií. Velmi pečlivě ji oblepte a na podlaze zabezpečte tak, aby ji neodfoukl nebo neroztrhl průvan, který vzniká při demontáži starých oken.

K bezpečnému pohybu kolem měněného výrobku potřebujeme prostor v celkové šířce měněného výrobku a cca 1,5 metru do prostoru místnosti. Pro přístup ke schodišťovým a jiným obtížně přístupným oknům bude možná nutno postavit lešení. Dodávku lešení jsme schopni zajistit, pokud byla sjednána při zaměření oken.

3. Postup demontáže a montáže

Nejdříve rozneseme nová okna a dveře k místům budoucího umístění. 

Demontáž starých oken a dveří se provádí včetně rámů. Vybouraný materiál sneseme na místo určení, případně odvezeme k ekologické likvidaci, pokud byla při zaměření oken ekologická likvidace sjednána. 

Poté připravíme montážní otvory k přesnému usazení nových oken nebo dveří, provedeme vyčištění stavebního otvoru od prachu a nečistot a pro lepší přilnavost materiálů stavební otvor napenetrujeme.

Přineseme nové výrobky ke stavebnímu otvoru; v případech, kdy si zákazník sjednal ošetření připojovací spáry SWS páskami, provedeme nalepení SWS pásek na rámy nových výrobků.

Usadíme rámy nových oken a dveří, důkladně je vyvážíme a upevníme šrouby nebo kotvami do ostění. Obvod rámu zapěníme polyuretanovou (PUR) pěnou a nalepíme SWS pásky na ostění otvoru.

Do osazených rámů nasadíme nová křídla, provedeme kompletní seřízení výrobků a odstraníme ochranné fólie výrobku.

V případech, kdy jsou součástí objednávky například žaluzie, sítě proti hmyzu nebo dětské pojistky, toto příslušenství následně namontujeme.

Po skončení provedeme hrubý úklid. Následně obeznámíme zákazníka s ovládáním výrobků i údržbou nových oken a dveří. Zákazník rovněž obdrží písemný návod na užití a údržbu.

Montáž končí sepsáním, pročtením, připomínkováním a předáním předávacího protokolu.

4. Zednické zapravení

Zednické zapravení probíhá následující den po montáži oken. Ochrannou páskou olepíme osazené žaluzie a v případě, kdy byla při zaměření sjednána dodávka APU lišt (plastová nalepovací lišta k vymezení dilatace plastových oken ve styku s omítkou), APU lišty osadíme na výrobek. Nahrubo omítneme horní a boční vnitřní špalety a podbetonujeme podklad pro usazení vnitřního parapetu. Pak na špalety naneseme jemnou omítku a napojíme ji na tu stávající.

Dle tvaru a rozměru vnitřního ostění provedeme úpravu vnitřního parapetu, osadíme boční krytky a parapet nalepíme na nízkoexpanzní PUR pěnu. Spáru mezi vnitřním ostěním a parapetem vyplníme akrylátovým tmelem.

Zednické zapravení vnitřních špalet s použitím polystyrenu se od popsaného průběhu liší v tom, že na původní špalety nalepíme polystyrenové desky; kvůli rozměrové stabilitě je osadíme hliníkovými rohy, nalepíme perlinku (speciální podkladovou fólii) a špalety přestěrkujeme. 

Základní zapravení venkovních špalet seprovádí hrubou omítkou nebo akrylovým tmelem. Je-li součástí díla také montáž venkovních parapetů, podbetonujeme vnější parapetní roviny do požadovaného spádu, parapety seřízneme na požadovaný rozměr, osadíme boční krytky, parapet nalepíme na nízkoexpanzní PUR pěnu, přišroubujeme k podkladnímu profilu pod rám okna a spáru mezi venkovní omítkou a krytkami parapetu vyplníme akrylátovým tmelem.

Postup zednického zapravení se může lišit v závislosti na technickém řešení nemovitosti, potřebách zákazníka nebo konkrétním smluvním ujednání.

Po ukončení zednického zapravení provedeme hrubý úklid. Posledním krokem je pak sepsání, pročtení, připomínkování a odevzdání předávacího protokolu.

5. Ekologická likvidace odpadu

Odpady z demontáže a montáže oken a dveří předáváme k dalšímu využití nebo likvidaci osobě oprávněné k nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dalšími právními normami.

Při montáži a demontáži odpad třídíme. Tabulové sklo, dřevěné rámy a křídla i stavební suť z demontovaných oken předáváme k recyklaci. 

Znečištěnou stavební suť se zbytky dřeva nebo plastu ukládáme na skládku.

Nebezpečné odpady (obaly od pěn, tmelů a lepidel) předáváme oprávněné osobě k ekologické likvidaci.

Dodržováním právních předpisů z oblasti odpadového hospodářství přispíváme k ochraně životního prostředí.

 

Dodržováním právních předpisů z oblasti odpadového hospodářství přispíváme k ochraně životního prostředí.