RI OKNA a.s.   >   HISTORIE

HISTORIE

Etapa první
TYRŠOVA ULICE - BZENEC, 1996 - 2001

LÉTA UČENÍ A ZKOUŠEK

V době, kdy se naše společnost pod názvem RI Trade Market s.r.o. vydala na cestu výroby a montáže plastových oken, zdaleka nebyl náš trh pokryt tímto sortimentem tak jako nyní. Jednotlivé komponenty byly dováženy ze zahraničí, výroba a montáž plastových oken byla prováděna v různé kvalitě, z různých materiálů. Důvěra zákazníků k plastům nebyla velká. Existovalo již sice určité konkurenční prostředí, ale skutečná konkurence, postavená na kvalitě a množství, se teprve začínala rodit. Naše výroba v té době byla zajišťována v areálu na Tyršově ulici v Bzenci, ve velmi stísněných podmínkách. Jednalo se o staré výrobní prostory mezi obytnou zástavbou. Kromě dílenských provozů se do tohoto objektu již nic jiného nevešlo. Vedení společnosti proto sídlilo na jiném místě. Bylo to v pronajatých prostorách na náměstí v Bzenci. Podmínky byly poměrně složité, málo zakázek, trh nejistý. Nakonec se však podařilo vše rozběhnout a hlavně zajistit počáteční odbyt prostřednictvím prvních obchodních zástupců, ze kterých vznikla velmi silná obchodní síť fungující až do dnešního dne. Výroba probíhala na nové výrobní lince německé společnosti ELUMATEC®, na tehdejší dobu svou kapacitou zcela dostačující. Ve dvousměnném provozu se dosahovalo kapacity 100 okenních jednotek denně. Toto vše naznačovalo, že nastoupená cesta je reálná.

 

Okna byla vyráběna z tehdejších dostupných profilů TROCAL® a ALUPLAST®, od roku 2002 pak ze značkových profilů německé společnosti SALAMANDER®, které jsou vlajkovou lodí námi nabízeného sortimentu dodnes. V současnosti je náš sortiment rozšířen také o profily bulharské značky PROFILINK®. V případě kování se jednalo nejdříve o značku ROTO®, od roku 1998 jsme ale změnili dodavatele a do dnešní doby používáme prvotřídní produkty rakouské společnosti MACO®. Našimi dodavateli skel byly a dodnes jsou české společnosti AKUTERM® a AGC®. PVC profily, kování a příslušenství bylo dodáváno především společností PKC®.

V roce 1998 společnost RI Trade Market s.r.o. zaměstnávala 26 stálých zaměstnanců a roční obrat činil cca 44 mil. Kč, ovšem nastoupený trend rozvoje obchodní sítě RI vedl k situaci, že stávající výrobní a skladovací prostory se postupně stávaly nedostatečnými. V roce 2001 jsme situaci řešili provizorním pronájmem výrobních ploch ve Strážnici a pořídili další výrobní linku, ale ani toto potřeby společnosti RI a našich zákazníků nakonec nevyřešilo. Muselo přijít k radikálnější změně.


Etapa druhá
ÚKOLKY - BZENEC, 2001 - 2002

LÉTA PRVNÍCH INVESTIC

Již v průběhu roku 2000 bylo jasné, že možnosti výrobního areálu na Tyršově ulici jsou pro nás nedostačující. Kapacita objektů a jejich technický stav nám nedovolovaly vůbec nic. Abychom stačili nastoupenému tempu, bylo nutné modernizovat nejen výrobu, ale hlavně mít k dispozici nové prostory. Tato investice se jevila jako zcela nevyhnutelná.

 

V listopadu roku 2001 společnost kupuje areál bývalého výrobního družstva Trud Bzenec. Jednalo se o původní nábytkářskou výrobu. Technický stav objektů i technického vybavení byl žalostný. V určitém směru ještě horší, než byl areál na Tyršově ulici. Měl však zásadní výhodu. Byl dostatečně veliký a umožňoval i další etapovitý rozvoj výrobních ploch, pokud si to budou okolnosti trhu vyžadovat. To byla pro nás velmi silná motivace a už na první pohled bylo jasné, že investice budou probíhat postupnou formou, podle důležitosti.

 

Po celkové prohlídce a vyhodnocení technického stavu bylo rozhodnuto. Většina objektů, které nebylo možné dále využívat, byla odstraněna a zbylé objekty prošly kompletní rekonstrukcí. V tomto období byly kompletně upraveny výrobní haly a objekt se šatnami a sociálním zařízením pro zaměstnance. Původní administrativní budova byla upravena pro sídlo firmy, jednotlivé úseky administrativy a přípravy výroby, vzorkovnu a zákaznické centrum.

 

Vše se realizovalo po etapách, aby bylo možno postupně začít vybavovat výrobní haly novou technologií a výrobu zahájit v co nejkratším čase. Bylo nutné zachovat stávající odbyt a plnit poptávku zákazníků. Přechodné období bylo velmi náročné. Po provedené rekonstrukci se však ukázalo, že všechno běží, jak má.

 

V červenci roku 2002 byla zahájena výroba na 2000 m2 zrekonstruovaných ploch na nové technologii společnosti ELUMATEC® - dvouhlavých svářecích strojích. Velmi záhy se ale ukázalo, že i takto získané nové výrobní a skladovací plochy jsou pro stále narůstající poptávku na našem trhu nedostatečné, kapacitně omezené. Byl zde další problém. Jestliže chceme jít dále po započaté cestě, je opět nezbytně nutná další investice a rozvoj nových výrobních ploch. Rozhodnutí bylo rychlé a jednoznačné - využít zbývající plochy areálu ke stavbě nové výrobní haly.

Celková investice v tomto období včetně strojů a zařízení činila cca 70 mil. Kč. V době po ukončení investic druhé etapy měla naše společnost 53 zaměstnanců a roční obrat v roce 2002 činil cca 240 mil. Kč.


Etapa třetí
ÚKOLKY - BZENEC, 2003 - 2006

LÉTA DALŠÍCH INVESTIC A ROZVOJE

2. ledna 2003 proběhlo stěhování všech THP pracovníků do zrekonstruované administrativní budovy. Jediným způsobem, jak rozšířit stávající výrobní plochy byla možnost využití objektu původní kotelny a různých skladů. Tyto objekty byly velmi nesourodé a původní záměr na jejich využití byl velmi rychle opuštěn. Provozně byly nevyhovující. Objekty byly odstraněny a na jejich místě byla postavena nová velkoprostorová hala.

 

Ta byla vybavena zcela novou, moderní technologií společnosti ELUMATEC® - první linkou vybavenou obráběcími automatcentry s prvky automatizace. Nová výroba se rychle rozběhla. Investice se ukázala jako velmi prospěšná. Všechny výrobní plochy byly využity na maximum. Potíže nastaly spíše se skladovými plochami, a to jak vstupního materiálu, tak hotových výrobků. Ale i to se nakonec vyřešilo.

 

Vše vypadalo tak, že díky využití každého metru areálu bude naše společnost schopna zabezpečovat poptávku trhu na několik dalších let. A hlavně bude konkurenceschopná v době, kdy se trh s plastovými okny již zcela jasně profiloval. Jak se však brzy ukázalo, rozvoj trhu v naší republice byl velmi dynamický. I toto naše řešení začalo být velmi brzy opět nedostatečné. Možností na výběr nebylo. Stávající areál byl zcela využit, rozvojové možnosti žádné. Jeho rozšíření do okolních ploch bylo nemožné.

 

Buď se smíříme s tím, co nám takto zavedená výroba může poskytnout ať už z hlediska kapacity, nebo z hlediska technické kvality, anebo chceme-li jít cestou dalšího vývoje, pak musíme najít nové, mnohem větší výrobní plochy s příslušným zázemím. Možnosti vývoje RI byly zastaveny, poptávku žádanou novými trhy nebylo možno přijmout a uspokojit.

 

Ocitli jsme se před vážným rozhodnutím. Investovat do nového areálu, tentokrát ale na „zelené louce“? Jedině toto řešení mohlo společnosti umožnit podržet si dosavadní tempo výroby, počítat s jejím velmi rychlým nárůstem a hlavně obsadit trh v čase, kdy budou ostatní společnosti stále váhat, zda velká investice není spojena s příliš velkým rizikem. Všichni, kdo na trhu s plastovými okny tehdy již něco znamenali, měli stejný problém. Jít do velkého rizika a investovat do nové výroby, nebo setrvat na stávající úrovni?

Na konci tohoto období měla naše společnost již 99 zaměstnanců. Roční obrat v roce 2006 činil cca 740 mil. Kč.


Etapa čtvrtá
BAŽANTNICE - BZENEC, 2007 - 2008

LÉTA VELKÝCH INVESTIC

Po zvážení všech možností a s výhledem reálné perspektivy, jak uspokojit stále narůstající poptávku a přitom úspěšně odolávat stávající konkurenci, která byla v té době již značná, bylo rozhodnuto, že tento záměr velké investice je nevyhnutelný. V listopadu roku 2006 uzrálo naše uvažování a padlo rozhodnutí: „Jdeme do výstavby nového areálu.“

 

Všechna rizika jsme zvážili a zbývá už jenom najít patřičně velký pozemek pro výstavbu. V tom samém roce začaly první projekční přípravy, jak by měla nová výroba vypadat a hlavně fungovat. Byly to spíše úvahy, co vlastně tento záměr vyžaduje a co s sebou přinese. Už se totiž nejednalo o dosavadní způsob výroby. Musely se zvažovat všechny nové aspekty moderní, plně automatické výroby. První studie spíše prověřovaly různé varianty toku výroby. Způsob navážení materiálu. Technologie skladování. Provázanost všech technologických etap výroby. Od prvního vložení profilu do nářezového a obráběcího centra až po finální expedici každého výrobku. Prověřovalo se, kolik musí být výrobních linek a co se od každé linky očekává. Nesmělo se zapomenout na žádný s pomocných výrobních úseků. Samostatnou otázkou byla příprava výroby od zpracování první cenové nabídky, přes evidenci zakázek, technické zpracování zakázky, veškerých vstupů do výroby až po konečnou dopravu a montáž.

 

Z toho všeho po mnoha úpravách vznikla velmi hrubá představa o velikosti celého závodu a také pozemku, na který by se dal tento záměr umístit. Bylo zapotřebí získat stavební místo o dostatečné velikosti. Za přispění města Bzence naše společnost nakonec získala potřebné pozemky v průmyslové zóně Bažantnice, v okrajové části města Bzence. Pozemek byl dostatečně veliký. Na tehdejší dobu a místo až nezvykle veliký. Aniž jsme si to ze začátku uvědomovali, začali jsme připravovat jednu z největších výrobních staveb v širokém okolí, možná i v celé republice. V souběhu s realizací nového závodu je dosavadní forma společnosti s ručením omezeným transformována do akciové společnosti. Základní údaje o stavbě jsou následující: plocha pozemku 56 838 m2, zastavěná plocha celkem 16 310 m2, z toho výrobní plochy 14 379,4 m2. Náklady na celkovou investici byly cca 350 mil. Kč.

 

Stavět na zelené louce je sen každého investora. Tato možnost však s sebou přináší i spoustu problémů, které bylo nutné do této investice zahrnout. Byla to hlavně absolutní absence inženýrských sítí. Velmi špatné základové podmínky. Úvodní studie prověřila nabízené možnosti a po jejich vyhodnocení byl stanoven předběžný limit na celkový rozsah řešení a rozpočet zvažované stavby nového výrobního areálu. Po předběžném zajištění krytí potřebnými finančními prostředky na stavbu a na zcela novou technologii bylo započato s projekční přípravou. Všechny tyto nutné práce bylo nutné zajistit v rekordním čase, neboť předběžné smlouvy na dodávku strojů a výrobního zařízení od německé společnosti ELUMATEC® stanovily termín dodávky na leden 2008.

 
Zprvu to vypadalo jako nereálné. Věci se však daly do pohybu a první stroje byly skutečně naváženy již koncem prosince 2007. Stavba jako taková byla zahájena v polovině roku 2007 a byla ukončena v polovině roku 2008, kdy proběhla oficiální kolaudace. Postavení nového areálu a montáž nové technologie byl pouze první krok k tomu, aby mohla nová výroba fungovat. Další kroky byly neméně důležité. Bylo nutné zajistit lidský potenciál na profesionální úrovni. Systém řízení výroby, zakázek a distribuce byl velmi obtížný a v podstatě až do dnešní doby jsou neustále prováděny dílčí změny v systému řízení tak, jak to současný výrobní proces vyžaduje.

Po uvedení nového výrobního areálu do provozu měla naše společnost 339 zaměstnanců. V této době jsme měli již přes padesát poboček po celé naší republice a začínal fungovat i odbyt našich výrobků v zahraničí.


Etapa pátá
BAŽANTNICE - BZENEC, 2009 - 2010

LÉTA INOVACE A ZMĚNY OBCHODNÍ STRATEGIE

Toto období probíhalo pod vlivem neustálého zdokonalování vlastní výroby. Hlavními úkoly bylo mít po personální stránce dokonale obsazena všechna místa ve výrobě a zajištění montážních čet vlastními silami, popř. smluvními partnery. Administrativní část pracovníků byla zaškolena na ucelený informační systém. Od prvního kontaktu se zákazníkem, který požadoval zpracovat finanční nabídku, přes uzavření smlouvy, předání zakázky do výroby, její technické zpracování, sledování až po expedici a montáž na stavbě - to vše probíhalo a dodnes probíhá v rámci uceleného systému elektronického zpracování.

 

V době upřesňování výrobního sortimentu v závislosti na možnostech dodávaných komponentů od různých výrobců byla řešena i další otázka ve vývoji firmy. Původní areál na Úkolkách byl krátce opuštěn a nevyužíván. Proto byly zvažovány různé varianty jeho dalšího využití. Nakonec bylo rozhodnuto ve prospěch nové divize zajišťující výrobu otvorových výplní z hliníkových profilů, která se sem následně přestěhovala z původního areálu na Tyršově ulici. Okna, dveře a kompletní strukturované fasády - to byla náplň, která měla využít výrobní plochy ve starém závodě. Byl to odvážný krok, neboť v rámci tohoto sortimentu je na našem trhu mnohem větší konkurence než v oblasti prvků plastových.

 

Jako dodavatel hliníkových profilů byla zvolena prestižní německá společnost HUECK+HARTMANN®. Hliníkové konstrukce nabízí plné využití nejvzácnějšího architektonického prvku - skla. Naše výrobky minimalizují pohledové plochy rámů a rastrování natolik, že vytváří dojem jednolitosti. Čistý tvar sám o sobě – nic nevyjádří originalitu Vaší stavby lépe. Díky svým vlastnostem mohou být otvíravé plochy hliníkových konstrukcí větší a pevnější než u jiných materiálů. Hliníkové systémy zároveň umožňují zasklívat nadrozměrné tabule skel o hmotnosti přesahující 500 kg. Za použití nejmodernějších obráběcích a spojovacích strojů dodaných společností ELUMATEC® zaručíme tu nejvyšší úroveň zpracování profilů a kompletaci výrobků.

 

Ukončení roku 2010 bylo v souvislosti s ekonomickou situací na našem, ale i na evropském trhu velmi dobré. Společnost RI OKNA a.s. dosáhla ročního obratu kolem jedné miliardy Kč a zaměstnávala celkem 292 zaměstnanců. Důležité je, že výroba nebyla přerušena ani nijak omezena a stav zaměstnanců zůstal až na malé výjimky zachován. V této době měla společnost celkem 65 prodejních středisek po celé ČR, v zahraničním obchodu se pak výrazně uplatnila na trhu Slovenské republiky. Všechna střediska v ČR i na Slovensku překonala toto období beze ztrát. Dokonce i odbyt do zahraničí nebyl výrazně poškozen. Úspěšně se dařilo obchodovat s některými státy Evropské unie a několik produktů bylo vyvezeno také do zámoří.

 

Z toho všeho jednoznačně vyplývá, že zvolená cesta byla správná. Společnost prošla mnohými úskalími a jeví se jako i nadále prosperující na trhu s plastovými a hliníkovými otvorovými výplněmi. Ovšem jako na konci každého období vyvstává opět i zde nová otázka. Jsme schopni za stávajících podmínek na současném trhu existovat? A hlavně prosperovat s výhledem na několik let dopředu?


Etapa šestá
BAŽANTNICE - BZENEC, 2011 - ?

ZMĚNA STRATEGIE, LÉTA NOVÝCH PERSPEKTIV

Již v průběhu roku 2010 se začaly objevovat úvahy o zcela nové strategii a dalším vývoji společnosti. Do řešení tohoto problému se zapojili všichni vedoucí pracovníci. Krok za krokem byla situace vyhodnocována a výsledkem našeho snažení je prvotní úvaha o zcela nové filosofii podnikání, která je pro naši společnost jediná možná. Jedině tak lze vstoupit do dalšího období, které bude pro všechny podobné firmy z hlediska ekonomiky znamenat velké riziko. Dá se mu předejít.

K tomu vznikla myšlenka „partnerství“. V tomto slově je obsaženo vše, co chce naše společnost vyjádřit směrem k trhu, směrem k ostatním partnerům. Je zde však vyjádřen také náš vztah k zákazníkovi, bez kterého by naše snažení nebylo k ničemu. Ten jsme posunuli na vyšší úroveň. Partnerství znamená naši nabídku kooperovat na půdě složitého trhu s ostatními partnery. Jsme schopni pomoci některým firmám překlenout složité období, kdy koupěschopnost slábne, a tím i poptávka. Nabízíme naši veškerou výrobní kapacitu i pro jiné firmy. Rozhodně nám nejde o to, abychom tyto firmy postupně z trhu vytlačili, nebo snad dokonce likvidovali. Naopak - chceme, aby si ponechaly svou identitu a na trhu vystupovaly i nadále pod svým jménem. Chceme jednoduše spolupracovat. Chceme vydělávat a nechat vydělávat.

Jak se nám to bude dařit a kolik šancí na přežití má tato naše nová strategie, to ukáže čas. My jsme připraveni jednat a domlouvat další postupy. Jsme otevřeni všem. Za ta léta působení jsme dosáhli pevného postavení na trhu a za důvěru vděčíme především svým zákazníkům a díky nejvyšší kvalitě všech našich produktů a služeb věříme, že tomu tak bude i nadále.