RI OKNA a.s.   >   EKOLOGIE

KLADEME DŮRAZ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vzniku odpadu se v rámci své činnosti neubrání žádná výrobní společnost, proto je pro nás prioritou ve vztahu k hierarchii nakládání s odpady pro ně aspoň zajistit využití, přednostně materiálové využití - recyklaci.

Při výrobě našich plastových oken a dveří
Vzniká recyklovatelný odpad - plast, železné kovy, sklo. Jen nepatrné množství, které nemá možnost dalšího využití, je předáno k odstranění na skládku.

Při demontáži vysloužilých dřevěných oken, dveří a příslušenství
Vzniká stavební a demoliční odpad - rámy a křídla demontovaných oken, tabulové sklo, žaluzie, parapety a kovové konstrukce. Dříve jsme byli nuceni předávat odpad z demontovaných oken bez možnosti dalšího využití k odstranění na skládku, dnes už se však můžeme pochlubit tím, že dokážeme pro všechen výše uvedený odpad zajistit recyklaci, a tím dáváme možnost tento odpad dále využívat v jiných podobách.

Při montáži našich plastových oken, dveří a příslušenství
Vznikají především papírové a plastové obalové odpady z příslušenství a přepravy oken a obaly od montážních pěn. Samozřejmostí je pro nás recyklace papírového i plastového odpadu, ale navíc i pro vyprázdněné obaly od montážních pěn dokážeme zajistit recyklaci kovového materiálu, ze kterého jsou tyto obaly vyrobeny.

Při údržbě našich plastových oken a dveří
Není nutno používat barvy ani impregnační prostředky, které nejsou k přírodě příliš šetrné. Naopak, stačí používat běžné čisticí prostředky, nebo speciální udržovací sadu pro péči, čištění a údržbu našich produktů, která je, dle údajů doložených výrobcem, šetrná pro člověka a bezpečná pro životní prostředí.

Odpad vyprodukovaný ve společnosti RI OKNA a.s. je předáván oprávněným osobám, které se vůči naší společnosti prokázaly zákonnými povoleními k nakládání s odpady a k provozování zařízení určených k nakládání s odpady v souladu s požadavky právních předpisů.


Odpovědným přístupem k třídění odpadů vznikajících v rámci činnosti naší společnosti, kromě plnění zákonných požadavků, přispíváme významně i k ochraně životního prostředí.

Jednou z oblastí nakládání s odpady, které je v RI OKNA a.s. věnována pozornost, je třídění a recyklace obalových odpadů. Konkrétním výsledkem naší snahy v této oblasti za rok 2011 je snížení produkce skleníkových plynů ve výši 10,35 t, což představuje úsporu energie 246,75 GJ.
Osvědčení o úspoře emisí (167 KB).